Těžba dřeva

Veškeré úmyslné těžby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou.
Pro vlastníky lesů zajistíme veškeré náležitosti spojené s povolením těžby dřeva vykoupíme vytěžené dřevo, zajistíme naložení i odvoz. Při odvozu dřevní hmoty platba v hotovosti.

Rozlišujeme následující druhy těžeb:

  • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba dřeva v porostech do 40 let věku –  provádí se ke zvýšení stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku
  • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba dřeva v porostech nad 40 let věku – určena k podpoře stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů ve starším věku
  • obnovní (mýtní úmyslná) soustředěná těžba dřeva –  určená k obnově lesních porostů starších 80 let formou soustředěných těžeb, které nepřesahují velikost těžené plochy stanovené zákonem o lesích a nový lesní porost vzniká obvykle vedle obnovovaného porostu
  • obnovní (mýtní úmyslná) podrostní a výběrná těžba dřeva – určená k obnově lesních porostů starších 80 let clonným a výběrným postupem, kdy nový lesní porost vzniká pod ochranou obnovovaného mateřského porostu
  • nahodilá těžba dřeva – která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod.)

 

Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

Zodpovědný útvar:

  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Základní informace k životní situaci

Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci je oprávněn jednat vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu dřeva.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Musíte si opatřit souhlas s navrhovanou těžbou od odborného lesního hospodáře .

Pokud bude těžba více, než 3 m3 na 1 ha lesa za rok, vlastník lesa, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně upozornit orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným vyrozuměním orgánu státní správy lesů (v případě, má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok).

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na místně příslušný orgán státní správy lesů na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky státní správy lesů na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Orgán státní správy lesů je nutné vyrozumět písemnou formou s uvedením:

  • identifikace vlastníka lesa, jakož i toho, kdo stojící lesní porost koupil, i toho, kdo bude těžbu provádět (jsou-li tací),
  • identifikace pozemku a porostu, v němž bude těžba prováděna,
  • plánovaného rozsahu těžby (např. zákresem do katastrální mapy)

Správnost uvedených údajů stvrďte podpisy výše uvedených osob.
K vyrozumění je třeba doložit také vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře a v případě více vlastníků lesa zmocnění nebo souhlas s těžbou stvrzený jejich podpisy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (§ 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto údaje předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok (§ 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů).

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a tudíž lze využít pouze možnost podání žaloby u správního soudu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok (§ 55 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Předpisy, dle kterých se postupuje: