hands

Kategorie lesů


lesy ochranné : jsou lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.

lesy zvláštního určení : nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod a na území národních parků a národních přírodních rezervací. Do této kategorie dále patří například lesy lázeňské, příměstské, sloužící lesnickému výzkumu, v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích.

lesy hospodářské : jsou lesy, které nejsou zařazeny v předcházejících dvou kategoriích.
Užívání lesů

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom nesmí les poškozovat, musí dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Chovatelé včel mohou se souhlasem vlastníka umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích.

Orgán státní správy lesů může v odůvodněných případech omezit, nebo vyloučit vstup do lesa a to nejdéle na dobu 3 měsíců.
Co je v lesích zakázáno

1. V lesích je zakázáno :

rušit klid a ticho,
provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů,
těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
jezdit a stát s motorovými vizidly,
vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
znečišťovat les odpady a odpadky.

2. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

3. Zákazy uvedené v odstavci 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese. Zákazy uvedené v odstavci 1 písmeno l. až o. se vztahují i na vlastníka lesa nebo nájemce.

4. Vlastník může povolit výjimku ze zákazů v odstavci 1 písmeno a. až k..

5. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat se souhlasem vlastníka na základě oznámení orgánu státní správy lesů.

6. Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánů státní správy lesů .

7. Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a., h., a j. a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b. a g. se nevztahují na výkon práva myslivosti.
Lesní hospodářský plán (LHP)     

Lesní hospodářské plány jsou dokumenty upravující veškeré nakládání s lesem formou závazných ustanovení a doporučení. Jsou nástrojem vlastníka lesa a zpracovávají se zpravidla na 10 let. Závazně se upravuje maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Státní a obecní lesy mají jako závazný ukazatel též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40ti let věku.

Vlastník lesa je povinen včas zadávat zpracování LHP nebo Lesní hospodářské osnovy . Pokud LHP nebo osnova neexistuje podléhá jakákoliv těžba překračující průměrně 3 m3 na jeden hektar lesa za rok schválení odborného lesního hospodáře a státní správy lesů.
Lesní hospodářská osnova     

Lesní hospodářská osnova se zpracovává pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha, pokud pro ně není zpracován plán. Zpracovává se obvykle na deset let.Vlastník, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lesích, protokolem od orgánu státní správy lesů osnovu převezme. Náklady na zpracování osnov hradí stát a vlastník lesa je obdrží bezplatně.
Inventarizace lesů

Inventarizace lesů je zjišťování skutečného stavu lesů na území státu. Provedení inventarizace vyhlašuje vláda nařízením, ve kterém určí rozsah a způsob. Vlastník lesa je povinen strpět provádění potřebných úkonů a poskytovat nezbytné údaje orgánům státní správy lesů . Náklady na inventarizaci hradí stát.
Obnova a výchova lesních porostů     

Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty vhodnými dřevinami.

Při mýtní těžbě úmyslné nesmí velikost holé vykácené plochy (holiny) překročit jeden hektar a její šíře maximálně dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu.

Je zakázáno snižovat úmyslnou těžbou zakmenění pod sedm desetin plného zakmenění, to neplatí v případě zvýšení intenzity osvětlení následného porostu. To znamená zákaz úmyslného snížení počtu stromů na plochu pod bezpečnou mez. Příliš malé zakmenění může být příčinou sníženého přírůstu dřevní hmoty a vzniká nebezpečí poškození porostu klimatickými činiteli (sníh, vítr, …).

Při obnově lesa je zakázáno bez ohledu na vlastnickou hranici přiřazovat další holou seč k mladým porostům na celé ploše nezajištěným. Nejmenší přípustná vzdálenost holé seče od holin a nezajištěných porostů nesmí být menší než průměrná výška obnovovaného porostu. Tímto se vymezuje vzdálenost mezi novou holinou a holinou již existující nebo mladým nezajištěným porostem.

Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do 2 let a lesní porosty na ní zajištěny do 7mi let od jejího vzniku.

Pri výchově porostů provádíme výběr cílových stromů za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Jedná se v podstatě o vyřezání nevhodně rostoucích stromů, tj. slabých, tzv. „předrostlíků“ nebo uvolnění kvalitních stromů v hustě rostoucích skupinách.
Ochrana lesa     

Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les.

Konkrétně se jedná o zjišťování a evidování výskytu a rozsahu škodlivých činitelů a jimi působených poškození. Bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organizmů (např. kůrovec, václavka, apod…). Provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů. Při vzniku mimořádných okolností ( větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů apod. ) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění následků.

Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků. Je zakázáno les oplocovat z vlastnických důvodů.

Vlastník lesa je povinen při hospodářské činnosti používat výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny.

Porosty z hlediska ochrany rozdělujeme na :

nezajištěné : mladé kultury, u kterých je nutné provádět ochranu před zvěří a proti buřeni (rostlinám, které brání růstu a vývoji – např. tráva, ostružiní, maliní a podobně).
zajištěné : porosty, u nichž výše uvedená ochrana není potřebná. Lesní porost je zajištěn zpravidla do pěti až sedmi let po výsadbě v závislosti na druhu dřeviny.

Těžba dřeva     

Druhy těžeb :

předmýtní úmyslná – tzv. probírky v porostech do 40 let a nad 40 let : Provádí se za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Jedná se v podstatě o vyřezání nevhodně rostoucích stromů, tj. slabých, tzv. „předrostlíků“ nebo uvolnění kvalitních stromů v hustě rostoucích skupinách.
mýtní úmyslná : Těžba zralých lesních porostů, které dosáhly tzv. mýtního věku a mohou se tedy vytěžit. Mýtní těžbou získává majitel lesa kvalitní dřevo.
nahodilá : Zpracování stromů napadených škůdci (kůrovec, václavka), vyvrácených nebo zlomených větrem nebo jinak poškozených.

Veškeré úmyslné těžby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou.

Vlastník lesa je povinen přednostně provádět nahodilou těžbu tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škůdců lesa. Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb. Těžbu v lesích, ve kterých vlastník hospodaří bez schváleného plánu nebo bez převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Má – li těžba překročit průměrně 3 m3 na jeden hektar lesa za rok, musí vlastník lesa předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře. Takovou těžbu může vlastník lesa provést, neobdrží-li ve lhůtě do 30ti dnů od odeslání vyrozumění nesouhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů.

Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno. V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu, nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.
Odborný lesní hospodář

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů .

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře, jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu, je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy, funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích – nejčastěji Lesy České republiky, s.p. prostřednictvím revírníka.

Náklady na činnost zvoleného odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa, náklady na činnost jiného odborného lesního hospodáře hradí stát.
Lesní stráž     

Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Orgán státní správy lesů vydá lesní stráži služební odznak a průkaz. Lesní stráž dohlíží na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů. Lesní stráž je při své činnosti oprávněna zjišťovat totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení zákona o lesích, ukládat a vybírat pokuty za přestupky v blokovém řízení, předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost.
Lesní hospodářská evidence

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Souhrnné údaje předá vlastník orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.
Podpora hospodaření v lesích     

Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních příspěvků.Vláda připravuje každoročně závazná pravidla poskytování finančních příspěvků a způsobu kontroly jejich využití, která jsou přílohou státního rozpočtu.
Orgány státní správy lesů     

Orgány státní správy lesů jsou: pověřená města III. stupně a krajské úřady, v lesích národních parků orgány stanovené zvláštním předpisem, ve vojenských lesích vojenský lesní úřad, ministerstvo. Magistrát hlavního města Prahy vykonává ve státní správě lesů působnost pověřeného města III. stupně.

 

zdroj:http://www.lesopo.cz

 

 

Kontaktní formulář

Zde prosím zadejte jakýkoli Váš dotaz ohledně prodeje Vašeho lesního pozemku,nebo z oblasti lesního hospodářství, prodeje či výkupu dřeva. Ihned se Vám budeme věnovat.