Hospodaření s lesy

Poskytneme Vám komplexní poradenství týkající se hospodaření s lesy.

Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti). Hlavním cílem lesnictví je produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Při tomto hospodaření les zároveň poskytuje významné kladné externatity.

Environmentalisté přesto namítají, že lesnictví klade příliš velký důraz na produkční funkci lesů a nedostatečně bere v potaz ochranu přírody a ostatní užitečné (= mimoprodukční) funkce lesů. Pochopení faktické náplně lesnictví i jeho poslání si proto zaslouží podrobnější pohled na jeho minulost, současnost i budoucnost.

Aby naše lesy vzkvétaly, byly zdravé a mohly tedy plnit všechny své důležité funkce, je nezbytné, abychom se o ně pečlivě starali. Během historického vývoje s postupně prosadilo víceúčelové pojetí funkce lesa v krajině, proto i obhospodařování lesů musí brát zřetel nejen na produkci dřeva, ale také ekologické a sociální funkce. A v neposlední řadě také na ochranu přírody.

Hospodaření v lesích je rozděleno do řady odborných disciplín, například pěstování lesů, hospodářské úpravy lesů, těžby a využití dříví atd., z nichž každá je velmi náročná a vyžaduje odborný přístup.

Nejčastěji uváděné mimoprodukční funkce (kladné externality) poskytované hospodářskými lesy jsou:

  • Vodohospodářská funkce – lesy rostoucí v povodí vodních toků zlepšují vyrovnanost průtoků, tlumí extrémy a mají vliv i na kvalitu vody
  • Půdoochranná funkce – les je účinná ochrana půdy před erozí
  • Klimatická funkce – Lesy tlumí klimatické extrémy, vytvářejí specifické porostní mikroklima nutné pro existenci četných lesních rostlin a živočichů. Lesní dřeviny i ostatní rostliny spotřebovávájí významné množství oxidu uhličitého který dočasně vážou ve své biomase. V případě, že roste zásoba biomasy (dříví) na jednotce plochy snižuje les množství oxidu uhličitého (důležitéhoskleníhového plynu) v zemské atmosféře
  • Rekreační funkce – les je prostor významný pro rekreaci
  • Funkce „rezervoáru“ biodiverzity – lesy jsou útočištěm pro řadu volně žijících druhů živočichů a rostlin,
  • Krajinotvorná funkce – les je důležitý krajinný a estetický prvek