Archiv pro rubriku: Hlavní stránka

Výkup dřeva

Vykoupíme dřevo buďto:

Výkup dřeva na stojato

Vyřídíme povolení těžby, její vytýčení  a vyznačení těžebního zásahu ve spolupráci s Vaším odborným lesním hospodářem. Průběh těžby dřeva je tedy kontrolován a koordinován. Manipulace dřevní hmoty a její roztřídění do předem daných délek a průměrů je dáno poptávkou na trhu, kterou neustále monitorujeme. Díky tomu je možné dosáhnout nejvyšších výkupních cen. Veškeré náklady hradíme my. Platba je samozřejmě v hotovosti.

Výkup dřeva na skládce

Vaše vytěžené dřevo připravené na skládce u lesa vykoupíme za dohodnutou cenu.  Dřevní hmotu odvezeme vlastní odvozní soupravou na vlastní náklady. Platba je samozřejmě v hotovosti.

Těžba dřeva

Veškeré úmyslné těžby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou.
Pro vlastníky lesů zajistíme veškeré náležitosti spojené s povolením těžby dřeva vykoupíme vytěžené dřevo, zajistíme naložení i odvoz. Při odvozu dřevní hmoty platba v hotovosti.

Rozlišujeme následující druhy těžeb:

 • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba dřeva v porostech do 40 let věku –  provádí se ke zvýšení stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku
 • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba dřeva v porostech nad 40 let věku – určena k podpoře stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů ve starším věku
 • obnovní (mýtní úmyslná) soustředěná těžba dřeva –  určená k obnově lesních porostů starších 80 let formou soustředěných těžeb, které nepřesahují velikost těžené plochy stanovené zákonem o lesích a nový lesní porost vzniká obvykle vedle obnovovaného porostu
 • obnovní (mýtní úmyslná) podrostní a výběrná těžba dřeva – určená k obnově lesních porostů starších 80 let clonným a výběrným postupem, kdy nový lesní porost vzniká pod ochranou obnovovaného mateřského porostu
 • nahodilá těžba dřeva – která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod.)

 

Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

Zodpovědný útvar:

 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Základní informace k životní situaci

Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci je oprávněn jednat vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu dřeva.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Musíte si opatřit souhlas s navrhovanou těžbou od odborného lesního hospodáře .

Pokud bude těžba více, než 3 m3 na 1 ha lesa za rok, vlastník lesa, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně upozornit orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným vyrozuměním orgánu státní správy lesů (v případě, má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok).

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na místně příslušný orgán státní správy lesů na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky státní správy lesů na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Orgán státní správy lesů je nutné vyrozumět písemnou formou s uvedením:

 • identifikace vlastníka lesa, jakož i toho, kdo stojící lesní porost koupil, i toho, kdo bude těžbu provádět (jsou-li tací),
 • identifikace pozemku a porostu, v němž bude těžba prováděna,
 • plánovaného rozsahu těžby (např. zákresem do katastrální mapy)

Správnost uvedených údajů stvrďte podpisy výše uvedených osob.
K vyrozumění je třeba doložit také vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře a v případě více vlastníků lesa zmocnění nebo souhlas s těžbou stvrzený jejich podpisy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (§ 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto údaje předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok (§ 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů).

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a tudíž lze využít pouze možnost podání žaloby u správního soudu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok (§ 55 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Předpisy, dle kterých se postupuje:

Lesy k Prodeji

 • Aktuálně nabízíme k prodeji:

 PRODÁNO

 

Chcete také nabídnout Váš les k prodeji za nejvyšší možnou cenu?

Zde prosím vyplňte formulář s Vaší nabídkou nebo případnými dotazy a my Vám ihned odpovíme. Můžete nás také kontaktovat na tel:732 210 288, email: lesnirk@centrum.cz
captcha

Spolupracujeme

Pro co nejlepší komfort pro naše klienty je naší povinností spoluprovat s řadou odborníků:

Investoři

Firmy nebo soukromé osoby s připravenou finanční hotovostí, jsou připraveni jednat o prodeji Vašeho lesa. Ve většině případů je prodej ukončen do 14 dní od prohlídky lesa.  U našich investorů máme ověřenou jak finanční stránku, tak serióznost a následné chování k zakoupenému lesu.

Odhadci a znalci

Po našem kontaktování přijede na místo znalec, oceňuje na pozemku jak porosty, tak samotný pozemek. Sleduje škody či omezení na porostech, přístup, předčasné smýcení lesních porostů a jiné druhy škod, škody způsobené zvěří na lesních a zemědělských porostech a pozemcích, atd….

Finanční společnosti

Jelikož ne všichni kupující přichází s hotovostí, poskytujeme jim kompletní finanční servis. Vyřídíme úvěr či hypotéku, pojištění, atd….Dokonce nabízíme jedny z nejlepších podmínek na trhu! Spolupracujeme s velkou finanční společností OVB.

, .

 

Média

 

300x300_HR_300dpiannalogo annonce avzo bazosDIASTYLE_-_logo_modre(1) denik dfe export-black_reality_cz export-expertreality_cz export-inzercerealit_com export-realitnieso_cz export-realitypro_eu logo_jalovec logo-profit-inzerce.cz netrealit port seznam sreality

Ocenění lesa

Tržní cena lesa

Nebo také: cena obvyklá, cena obchodovatelná – představuje částku, za kterou se lesy obvykle prodávají. Zjistí se odbornou analýzou a výpočtem, s porovnáním průměrných cen již zrealizovaných srovnatelných prodejů.

Soudní znalec umí určit tržní cenu lesa, která se obvykle pohybuje mezi 30-60% z ceny úřední(ze znaleckého posudku).

Hlediska ovlivňující cenu lesa jsou:

 • věk porostu
 • zásoba m3 na hektar
 • druh dřeviny
 • přístupové cesty a dostupnost terénu
 • situace na trhu se dřevem
 • kvalita porostu
 • možnost realizace obnovní úmyslné těžby

Úřední cena lesa

Úřední cena lesa – nebo-li znalecký posudek se nejčastěji dělá za účelem zjištění ceny u dědictví, darování  a nebo prodeji lesa pro potřeby finančního úřadu. České úřední ceny lesa převyšují skutečné ceny tržní v průměru o desítky procent.

Na rozdíl od vydavatelů oceňovací vyhlášky si tuto chybu okamžitě uvědomili hospodáři, kteří oprávněně snižují úřední cenu lesního porostu o hodnotu nákladů, neboť pro ně hodnota vytěženého dříví nepředstavuje jen výnos, ale počítají i s úklidem, zalesněním, péčí o nezajištěné porosty, úbytkem lesní hmoty vlivem zničení od škůdců,požárem apod, dále pak zdaněním výnosu z těžby dřeva.

Majitel lesa velmi nerad ustupuje od úřední ceny, kterou mu stanovil soudní znalec, navíc výše úřední ceny je právem vnímaná jako nespravedlnost, protože tato částka je ve většině případů základem pro majetkové daně.

Koupit mýtní porost za úřední cenu může jen ten, kdo neuvažuje o zalesňovací a zajišťovací povinnosti (tzn. vytěženou plochu nezalesní dle zákona).

Slovníček pojmů:

 • cena sjednaná – je cena nemovitosti, která vznikla při samotném prodeji (je v kupní smlouvě)
 • cena zjištěná – je cena vypočítaná jmenovaným znalcem, který ji určil na základě platných předpisů (jedná se o cenu u znaleckých posudků)
 • cena tržní určena soudním znalcem – je cena, kterou určí soudní znalec procentuálně z úředního odhadu. Ve většině případů se jedná o 30-60% z ceny úřední.