Vlastnictví lesa: Kromě peněz za dřevo také spousta povinností

autor: Jaroslav Kramer

Praha – Na 300 tisíc lidí v Česku vlastní kus lesa do výměry 50 hektarů. Kromě tématu k rozhovoru u piva je ale takové vlastnictví velmi zavazující. Lesy jsou považovány za národní bohatství a nenahraditelnou složku životního prostředí, bez ohledu na to, jestli patří státu, nebo fyzické osobě. Vlastníkům z toho vyplývá celá řada povinností.

Těžba dřeva

Těžba dřeva

Hospodařit na svém vlastním kusu lesa není jednoduchá činnost. Drobní vlastníci, zejména ti, kteří nejsou odborně vzdělaní, musí spolupracovat s odborným lesním hospodářem. Jen v součinnosti s ním je totiž možné zabezpečit les tak, jak vyžaduje lesní zákon. Hospodář majiteli nejenom poradí, ale také například pomůže s žádostí o finanční příspěvek. Odpovědnost za způsob hospodaření a za stav lesa ale nese vždy vlastník, proto musí mít o zákonných povinnostech přehled. I když je les jeho vlastnictvím, za úmyslnou činnost, která způsobí na lese značné škody a ohrozí se tím plnění funkcí lesa, hrozí vlastníkovi pokuta. Například za nezákonnou těžbu dřeva je možná sankce ve statisících korun. V některých případech opakované těžby se pokuta vyšplhala až na milionové částky.

Lesní zákon jako základní norma týkající se lesů stanoví řadu opatření:

– Vlastník (nájemce) lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a     zabránilo působení škodlivých činitelů na les. Například zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů.
– Pokud postihne les kalamita, je potřeba její důsledky zpracovat. Například jsou majitelé povinni v jarních měsících zpracovat polámané a vyvrácené stromy, především smrk a borovici.
– Je třeba se včas vypořádat se stromy napadenými škůdci.
– Holiny vzniklé po zpracování polomů nebo úmyslné těžbě je nutné osázet do dvou let.
– Vlastníci musí dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří.
– Je nutné zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu.

S konkrétním postupem pomůže právě odborný lesní hospodář. Určitou satisfakcí poměrně širokých povinností může být státní podpora hospodaření v lesích finančními příspěvky nebo službami. Podpora se dostává například ekologické a k přírodě šetrné technologii při hospodaření v lese, výchově porostů do 40 let věku porostu nebo opatření k zalesnění. Příspěvky také podporují sdružování vlastníků lesů a hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr. Příspěvky úřady nemusí přiklepnout každému, rozhoduje o nich ministerstvo zemědělství. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků je možné nalézt na stránkách ministerstva zemědělství.

Vlastník by si měl uvědomit, že až na výjimky (lesní školky apod.) je zakázáno oplocovat les. To znamená, že vlastník nesmí zamezit v přístupu do lesa návštěvníkům. Ti samozřejmě nesmí les poškozovat ani narušovat lesní prostředí. Musí také dbát pokynů vlastníka. Na podporu nebo usměrnění návštěvnosti lesa je pak možné čerpat dotace.

Jedním z důvodů koupě lesa je možnost těžby. K té jsou určeny dospělé stromy, tedy starší než 80 let. Záměr těžby musí schválit odborný lesní hospodář, při velkém rozsahu pak ještě státní správa lesů v pověřené obci. Vlastník je povinen vhodnými těžebními postupy zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu. Musí si také dávat pozor na vznik holých sečí, jejich velikost nesmí přesáhnout jeden hektar.

Souhrn:

– Kromě odborných lesních hospodářů majitelům lesa poradí i na obecním úřadě obcí s rozšířenou působností. Na oddělení státní správy lesů takového obecního úřadu je uložena lesní hospodářská osnova, která zahrnuje všechny lesy do výměry 50 ha v katastrálním území obce.
– Osnova obsahuje například zákres majetku na mapě nebo doporučený plán hospodaření na desetileté období.
– Majitelům pozemků s nezřetelnými hranicemi se radí označit okrajové stromy barvou.
– Každý majitel musí znát stav svého lesa, musí ho pravidelně kontrolovat (zejména zda v něm nejsou suché, polámané nebo vyvrácené stromy a větší holé plochy)
– Dospělý (hlavně smrkový) les se kvůli vývratům a polomům kontroluje zjara (a po každé větší vichřici).
– Smrky napadené kůrovcem se nejlépe rozpoznají koncem léta podle usychajících korun a opadávající kůry z kmenů.

 

zdroj: ceskatelevize.cz

Kontaktní formulář

Zde prosím zadejte jakýkoli Váš dotaz ohledně prodeje Vašeho lesního pozemku,nebo z oblasti lesního hospodářství, prodeje či výkupu dřeva. Ihned se Vám budeme věnovat.